Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru post muncitor calificat I – atributii ospatar,

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim
contractual în data de 29.05.2024 ora 10.00 proba scrisă, 30.05.2024 ora 10.00 proba practică, interviul în data de 31.05.2024 ora 10.00, după cum urmează:
1 post muncitor calificat I – atributii ospatar, Compartiment Preparare și
distribuție hrană
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:
Condiţii generale, conform conform art.15 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022:
a) are cetățenia română, sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui
stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia
Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii
naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,
infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar
face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru
care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului
de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care
s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă
a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind
Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale,
de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii
nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice
Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale sunt:
Compartiment Preparare și distribuție hrană

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Centrul Social Cantina Municipală Arad
CUI 38291632
România 310318 Arad B-dul Revoluției nr. 93 tel.,fax +40-357-427507
E-mail : cantinamunicipala@gmail.com

1 post muncitor calificat I – pe durată nedeterminată
– nivelul studiilor – studii liceale

– Perfecționări (specializări): să fie calificat în una din

meseriile: ospătar (chelner)
– vechime în muncă – minim 5 ani

Concursul va consta dintr-o probă scrisă, o probă practică şi interviu pentru
candidaţii înscrişi la concurs și care au fost declaraţi admişi la selectarea dosarelor.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei Arad, Bl. Revoluției, nr. 93 –
Compartimentul Administrativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului pentru ocuparea postului vacant respectiv, până la data de 22.05.2024,
între orele 9,00-12,00.

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea
de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar, în cazul în
care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

BIBLIOGRAFIE: Ospătar la Compartimentul preparare și distribuție hrană
1. Legea nr. 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor, Editura INTER REBS București;;
3. LEGEA 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, cu modificările și
completările ulterioare ;
4. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
5. H.G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare.

Concursul constă în:
-Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
– Afișare rezultate selecție dosare 24.05.2024, ora 12.00
– Proba scrisă în data de 29.05.2024, ora 10.00
– Afișare rezultate proba scrisă în data de 29.05.2024, ora 15.00
– Proba practică în data de 30.05.2024, ora 10.00
– Afișare rezultate proba practică 30.05.2024, ora 13.00
– Interviul se susţine în data de 31.05.2024, ora 10.00.
– Afisare rezultate interviu în data de 31.05.2024, ora 13.00
– Afișare rezultate finale în data de 03.06.2024, ora 12.00
Datele de contact și informațiile pentru concurs se obţin de pe pagina oficiala
https://www.centrulsocial-cantinamunicipala.ro/ sau pe adresa de email hr@centrulsocial-cantinamunicipala.ro și de la Compartimentul administrativ, telefon 0357/427507.

DIRECTOR ,
ec. Szűcs Mariana Georgeta

BIBLIOGRAFIE
Muncitor calificat I – ospătar
la Compartimentul preparare și distribuție hrană

1. Legea nr. 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor, Editura INTER REBS București;;
3. LEGEA 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, cu modificările și
completările ulterioare ;
4. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
5. H.G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor
alimentare.

Director
ec. Szűcs Mariana Georgeta