Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual

A N U N Ţ:

 

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 30.05.2023 ora 10.00 proba scrisă, 31.05.2023 ora 10.00 proba practică, interviul în data de 31.05.2023 ora 14.00 ,  după cum urmează:

 

2 posturi bucătar – Compartiment Preparare și distribuție hrană

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiţii generale, conform conform art.15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022:

 1. a) are cetățenia română, sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Compartiment Preparare și distribuție hrană

 

         2 posturi bucătar      – pe durată nedeterminată

                                             – nivelul studiilor –generale

                                             – vechime în activitate – minim 5 ani          

 

Concursul  va consta dintr-o probă scrisă, o probă practică şi interviu pentru candidaţii înscrişi la concurs și care au fost declaraţi admişi la selectarea dosarelor.

Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei Arad, Bl. Revoluției, nr. 93 – Compartimentul Administrativ, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea postului vacant  respectiv, până la data de  23.05.2023, între orele 9,00-12,00.

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

 1. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 2. h) curriculum vitae, model comun european.

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

 

BIBLIOGRAFIE:  Bucătar la Compartimentul preparare și distribuție hrană

 

 1. Legea nr. 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare;
 2. ORDINUL nr. 976 /1998 pentru aprobarea Normelor de igenă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare ;
 3. LEGEA 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, cu modificările și completările ulterioare ;

 

Concursul constă în:

-Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

– Afișare rezultate selecție dosare 25.05.2023, ora 12.00

– Proba scrisă în data de 30.05.2023, ora 10.00

– Afișare rezultate proba scrisă în data de 30.05.2023, ora 15.00

– Proba practică în data de 31.05.2023, ora 10.00

– Afișare rezultate proba practică 31.05.2023, ora 13.00

– Interviul  se susţine în data de 31.05.2023, ora 14.00.

– Afisare rezultate interviu în data de 31.05.2023, ora 15.30

– Afișare rezultate finale în data de 31.05.2023, ora 16.00

 

Datele de contact  și informațiile pentru concurs se obţin de pe pagina oficiala https://www.centrulsocial-cantinamunicipala.ro/ sau pe adresa de email hr@centrulsocial-cantinamunicipala.ro.

Datele de contact  se obţin de la Compartimentul administrativ, telefon 0357/427507.

Factura proformă vă rugăm să o transmiteţi pe fax la nr. 0357/427507 sau pe e-mail

cantinamunicipala@gmail.com

 

            Vă mulţumim pentru colaborare.

 Cu stimă,

 

DIRECTOR  ,

 1. Szűcs Mariana Georgeta

 

 

 

Întocmit: Ioja Lucian Vasile – inspector specialitate

Compartimentul administrativ         

1 ex CSCM Arad

1 ex Monitorul Oficial

 

 


BIBLIOGRAFIE
Bucătar
la Compartimentul preparare și distribuție hrană

1. Legea nr. 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și
completările ulterioare;
2. ORDINUL nr. 976 /1998 pentru aprobarea Normelor de igenă privind producția,
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și
completările ulterioare ;
3. LEGEA 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, cu modificările și
completările ulterioare ;

Director
ec. Szűcs Mariana Georgeta