Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate IA din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 12.01.2021

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la

examenul  pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate IA din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 12.01.2021   

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate în urma verificării condițiilor de promovare a personalului debutant din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul contractual Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul verificării dosarelor
1. Jurca Iuliana Inspector specialitate IA Centrul Social Cantina Municipală Arad – îndeplinirea condițiilor

 

  • Candidatul va susţine proba scrisă în data de 12.01.2021, ora 09.00 la Centrul Social Cantina Municipală Arad

 

  • Afişat astăzi, 07.01.2021 ora 11.00, la sediul Centrului Social Cantina Municipală Arad

 

 

Întocmit Ioja Lucian Vasile – secretar comisie

Semnătura ____________