ANUNŢ – Nr. 3915 din 22.12.2020 – Se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului

Nr.  3915 din 2

   ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului, după cum urmează:

 

–  un post de inspector specialitate I în inspector specialitate IA – personal contractual, perioadă nedeterminată la Centrul Social-Cantina Municipală Arad .

Candidaţii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional  din care promovează;
  2. să nu aibă o sancţiune disciplinară  în condiţiile  legislaţiei în vigoare

 

Bibliografia examenului de promovare;

Ordonața de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

Legea contabilității nr.82/1991 republicată

Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat

Ordinul nr. 923/2014 privind organizarea activității controlul financiar preventiv.

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

Legea nr.207 din 20 iulie 2015 codul de procedură fiscală

Legea  nr. 295 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Ordinul nr. 1917/2005 privind contabilitatea publică

 

Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei: Centrul Social-Cantina Municipală Arad, str. B-dul. Revoluției,  nr.93

Examenul  va consta dintr-o probă scrisă .

– Proba scrisă în data de 12.01.2021, ora 09,00

 

Anunțul privind examenul de promovare  a fost publicat :

– la avizier

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei –  telefon   0357/427507.

Totodată se afişează bibliografia pentru examenul susmenţionat.

 

Afişat pe site-ul și avizierul instituţiei azi  22.12.2020 sub nr. 3915

                                                 

 

                                                        DIRECTOR

  1.                            Szűcs Mariana Georgeta

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

                                    Inspector specialitate IA Contabilitate

 

Ordonața de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

Legea contabilității nr.82/1991 republicată

Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat

Ordinul nr. 923/2014 privind organizarea activității controlul financiar preventiv.

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

Legea nr.207 din 20 iulie 2015 codul de procedură fiscală

Legea  nr. 295 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Ordinul nr. 1917/2005 privind contabilitatea publică

 

 

Compartimentul Resurse Umane