ACTE NECESARE pentru obţinerea mesei la Centrul Social Cantina Municipală Arad

 • Cerere tip;
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificat de casătorie ( original și xerocopie);
 • Livret de familie (original și xerocopie);
 • Adeverinţă A.J.O.F.M – pentru persoanele care nu au loc de muncă, nu sunt pensionari sau şomeri (soţ, soţie);
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia  Județeană a Finanțelor Publice Arad,  în care să se menționeze veniturile realizate de membrii majori ai familiei (pentru anul în curs și anul anterior) ;
 • Adeverinţă de la Direcţia Venituri în care sa se menţioneze bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate;
 • Adeverinţă de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Arad cu privire la terenul agricol aflat în proprietate;
 • Adeverinţă pentru cei care solicită hrană la Centrul Social Cantina Municipală Arad din care să rezulte că nu suferă de boli infectocontagioase;
 • Adeverinţă de salarizare cu specificaţia salariului net;
 • Orice dovadă de venit(cupoane de pensie, ajutor de şomaj, ind. pers. cu handicap, alocație de stat, etc);
 • Adeverinţă din care să rezulte dacă beneficiează de bursă, în cazul în care frecventează o formă de învăţământ;
 • Declaraţie cu privire la copii – dacă frecventează sau nu şcoala;
 • Copie sentinţă de divorţ sau hotărâre de încredinţare minori;
 • Dacă este cazul, declaraţie notarială că sunt despărţiţi în fapt şi hotărâre pentru plata pensiei de întreținere;
 • Talon autoturism (original și xerocopie);
 • Hotărâre de încredințare a minorului și plata unei pensii de întreținere ;
 • Declaraţie cu privire la domiciliul petentului – unde locuieşte în fapt ;
 • Adeverință eliberată de Inspectoratul de Poliție Arad privind domiciliul în fapt ;
 • Alte acte doveditoare care să ateste starea de sărăcie a familiei petentului.

Descarca Cerere