Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00

Nr.   648   din  18.02.2019 

A N U N Ţ:

 

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00 ,  după cum urmează:

 

    1 post consilier juridic II – Compartiment Juridic și Achiziții publice

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

 

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 

 

  Compartiment Juridic și Achiziții Publice

 

   1 post consilier juridic II – pe durată nedeterminată

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul științe juridice, specializarea drept ;

– experiență minimum 3 ani în domeniul juridic;

– înscris în Colegiul Consilierilor Juridici.

                                                                                                

Concursul  va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii înscrişi la concurs și care au fost declaraţi admişi la selectarea dosarelor.

 

Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea postului vacant  respectiv, până la data de  06.03.2019, între orele 9,00-12,00.

 

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Datele de contact  și informațiile pentru concurs se obţin de pe pagina oficiala https://www.centrulsocial-cantinamunicipala.ro/ sau pe adresa de email hr@centrulsocial-cantinamunicipala.ro.

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare.

  

            Cu stimă,

 

 

 

DIRECTOR  ,

 

  1. SZUCS MARIANA

 

 

 

Întocmit: Ioja Lucian Vasile – Inspector specialitate resurse umane

Compartimentul Resurse Umane