Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la

examenul  pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019   

             

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate în urma verificării condițiilor de promovare a personalului debutant din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad

 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul contractual Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul verificării dosarelor
1. Ioja Lucian Vasile Inspector specialitate debutant Centrul Social Cantina Municipală Arad – îndeplinirea condițiilor
2. Lucea Daciana Inspector specialitate debutant Centrul Social Cantina Municipală Arad – îndeplinirea condițiilor

 

  • Candidatul va susţine proba scrisă în data de 01.2019, ora 10.00 la Centrul Social Cantina Municipală Arad

 

  • Afişat astăzi, 01.2019 ora 12.00, la sediul Centrului Social Cantina Municipală Arad

 

 

 

 

 

 

Întocmit Creț Lenuța – secretar comisie