PROCES VERBAL DE EVALUARE Încheiat azi 10.10.2018, privind desfăşurarea probei practice la concursul organizat în data de 10.10.2018 pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad .

COMISIA DE CONCURS

Nr. 2350 / 10.10.2018

 

                          PROCES VERBAL DE EVALUARE

 

Încheiat azi 10.10.2018, privind desfăşurarea probei practice la  concursul organizat în data de 10.10.2018 pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad .

Comisia de concurs  numită prin Dispoziţia Directorului CSCM Arad  nr.87 din 17 septembrie 2018 s-a întrunit în vederea stabilirii planului probei practice, care cuprinde modalitatea de desfăşurare a probei practice, criteriile de evaluare şi punctajul  maxim stabilit pentru fiecare criteriu, conform Anexei prezentului Proces verbal.

Secretarul comisiei de concurs a verificat şi constatat prezenţa candidaţilor la concurs.

Aspectele constatate în timpul derulării probei practice au fost consemnate în scris de secretarul comisiei de examen, au fost semnate de membrii comisiei şi de candidat şi s-au notat în fişa individuală a fiecărui membru din comisie.

 

Sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut:

– minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;

 

Planul probei practice

 

(1) Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

  1. a) capacitatea de adaptare;
  2. b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
  3. c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
  4. d) capacitatea de comunicare;
  5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

(2) În vederea testării pentru proba practică se pot stabili şi alte criterii de evaluare.

(3) Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat.

În urma desfăşurării probei practice, candidaţii au obţinut următoarele punctaje:

 

Nr.crt. Nume/Prenume candidat Postul pentru care candidează Punctaj Admis/

Respins

1. Coșer Monica Îngrijitor 92puncte

91puncte

89puncte

91 puncte     Admis

 

 

Secretarul comisiei de concurs va afişa punctajele obţinute de candidaţi la proba practică şi rezultatele la contestaţiile depuse la aceasta, după caz, la avizier, la sediu şi pe pagina de internet a instituţiei.

 

Comisia de concurs:

 

 

Szucs Mariana                              – preşedinte       . ………..

Jurca Iuliana                                  – membru           . ……….

Kukla Claudia                               – membru           . . . . . . . .

 

 

Întocmit: – Ioja Lucian Vasile – Comp. Resurse umane, secretar comisie

 Semnătura: _________