Nr.3348/02.10.2020 – Se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului

Nr    3348    /  02.10.2020

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1, 45^1  din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului, după cum urmează:

 

–  un post de inspector specialitate II în inspector specialitate I – personal contractual, perioadă nedeterminată la Centrul Social-Cantina Municipală Arad .

Candidaţii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional  din care promovează;
  2. să nu aibă o sancţiune disciplinară  în condiţiile  legislaţiei în vigoare

 

Bibliografia examenului de promovare;

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

  1. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat

 

Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei: Centrul Social-Cantina Municipală Arad, str. B-dul. Revoluției,  nr.93

Examenul  va consta dintr-o probă scrisă .

– Proba scrisă în data de 16.11.2020, ora 9,00

 

Anunțul privind examenul de promovare  a fost publicat :

– la avizier

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei –  telefon   0357/427507.

Totodată se afişează bibliografia pentru examenul susmenţionat.

 

Afişat pe site-ul și avizierul instituţiei azi  02.10.2020 sub nr. 3348/02.11.2020

                                                

 

                                                        DIRECTOR

  1.                           ec.  Szűcs Mariana Georgeta